Gallery

A Berry Good Year!/ Een BESt jaar!

Strawberries at TT Permatuin 2013

Strawberries at TT Permatuin 2013

(NL vertaling hieronder)

This year’s berry season is half-way through and at the TT Permatuin we are definitely having a berry good year. The first wave of perennial plants are becoming established which include many berry bushes and strawberries. In the forest garden and perennial vegetable garden we have a range of the most common species: redcurrant (Ribes rubrum), blackcurrant (Ribes nigrum), strawberries (Fragaria ananassa), blackberries (Rubus fruticosus), raspberries (Rubus idaeobatus), gooseberries (Ribes uva-crispa), as well as a few young plants of less common types such as jostaberries (Ribes × nidigrolaria), salmonberries (Rubus spectabilis), and Japanese wineberries (Rubus phoenicolasius). Last year nothing was pruned and all but one area of strawberries were still recovering from being moved around the year before (our first year) with minimum water (we had a drought and no water on site!). Some bushes are still ‘growing-up’, our blackberry hedge, for instance, will be very slow to establish, but everything looks healthy and the explosion of productivity is wonderful to see. We use no netting to keep the birds off and still needed to have at least one person dedicated to berry picking at every work session in order to keep up.

However, the cause of this hugely abundant season is likely to be more than factors like the slow establishment of our soil fertility – you can tell that from looking at non-domesticated fruiting plants and trees around here which are groaning under the weight of their various fruits this year. What could have helped so much? The weather. The same cold spring weather which so badly delayed all other growing activity, making us up to 8 weeks behind with harvests of some crops is what most European fruiting bushes (and trees) require. Yes, this winter and spring were extreme, but we also tend to forget how winters and springs have been gradually becoming warmer and warmer. This is important for native fruiting plants because they need a certain period of dormancy during the winter – a rest phase and then a waiting phase – which is dictated by the cold, before producing the flowers which later become fruit.

These plants rely on a minimum number of ‘chilling hours’ where the temperatures stay under 7.2 ºC, anything from around 300 to 2000 hours are needed depending on plant species and variety (strawberries can get by on 50-300). Fruit trees and bushes that do not get enough chilling become less productive; indeed, commercial blackcurrant producers in the UK have experienced a fall in productivity due to mild winters causing abnormal flower development[1]. This is something which also impacts garden production and is a factor which could influence what varieties people choose to grow. Increasingly mild winters also allow more pests and diseases to thrive which affects productivity, so having as much diversity and natural balance in your garden helps to get the most out of your already established fruiting bushes and trees whatever the weather.

This slideshow requires JavaScript.

Having said all of that, not everyone had the same experience as us. We were awash with strawberries while everyone around was telling us what a bad strawberry year it was. This was interesting since our nearest neighbours actually donated strawberries to our project, so the majority of our plants are the same June fruiting variety and are also grown on a raised bed of similar proportions. The differences are that we mulch with organic matter (straw/ hay), have a polyculture approach with one bed planted with perennial onion species and others where non-dominating, wild, flowering plants are tolerated as pre- and post-fruiting season bee fodder; we fed with urine down special tubes pre-flowering season, and only watered plants in extremely hot dry weeks several times.  So, something worked, and Tom, one of the project’s  Jam Meisters, has the jars of strawberry jam to prove it.

Whether you like them in jam, dipped in chocolate, or as nature intended, home-grown strawberries are a great way to get affordable organic berries. Research has shown that compared to conventionally grown strawberries sprayed with pesticides, organically grown strawberries are tastier, have a longer shelf-life, and are better for your health due to significantly higher levels of nutrients that act as antioxidants. This study also looked at the growing conditions of the plants, finding that organic farm soil was healthier and contained more bacteria and insect life.[2] So, it seems it’s not what you’ve got but how you got it that counts in the end. It is the high level of antioxidants in berries that give them their anti-cancer effect, which is why berries such as goji (China, Asia and part of Europe), noni (Hawaii, Southeast Asia and the tropics) and acai (Central and South America) are generally considered ‘Super Foods’ with a price-tag to match. Add on the food-miles and it’s not a terribly sustainable dietry addition. Not to worry, though. A paper in Pharmaceutical Research has shown that the humble strawberry, raspberry and blueberry have equal anti-cancer effects[3] and it’s not clear that the ‘exotic’ berry types are any more effective. So grow more berries, eat more berries – to your berry good health!

Fiona

(Nederlands vertaling)

Een BESt jaar…

Het kleinfruitseizoen is halverwege en hier op de TTPermatuin beleven we in ieder geval een opperBESt jaar. De houtige en vaste planten van het eerste uur worden zo onderhand productief en daar zitten veel bessenstruiken en aardbeienplanten bij.

In de bostuin en de vaste groententuin zijn de meest gangbare soorten te vinden: rode aalbes (Ribes rubrum), zwarte bes (Ribes nigrum), aardbeien (Fragaria annanassa), bramen (Rubus fruticosus), frambozen (Rubus ideobatus), kruisbessen (Ribes uva-crispa), met daarbij wat jonge planten die minder bekend zijn, zoals jostabessen (Ribes x nidigrolaria), prachtframbozen (Rubus spectabilis) en Japanse wijnbessen (Rubus phoenicolasius).

Vorig jaar werd er niet gesnoeid, en de perken met aardbeien waren op één na nog aan het herstellen van het verplanten in het jaar daarvoor (2011, het eerste jaar van de tuin). Toen was de situatie verre van ideaal omdat het water zo schaars was: een droogte sloeg toe terwijl er geen water op de tuin voorhanden was!

Sommige planten zijn nog niet volgroeid: de bramenhaag heeft bijvoorbeeld veel tijd nodig om aan te slaan, maar alles ziet er gezond uit en de explosief stijgende opbrengst is zeer genietbaar. We gebruiken geen netten om de vogels weg te houden en hadden toch steeds minstens één persoon nodig die tijdens de werksessies alleen maar bezig was met fruit oogsten om het allemaal bij te houden.

Toch ligt de oorzaak van dit enorm uitbundige seizoen meer dan alleen bij factoren zoals het aanslaan van de planten of de toegenomen bodemvruchtbaarheid – dit is wel te zien aan de wilde fruitdragende gewassen in de buurt die eveneens doorbuigen onder het gewicht van de oogst van dit jaar.

Wat kan er zo meegewerkt hebben? Het weer. Hetzelfde koude weer in het voorjaar, dat zo slecht uitpakte voor allerlei andere teelten, soms leidde tot wel 8 weken vertraging van de oogst van sommige gewassen: dit koude weer is wat het meeste Europese (klein)fruitsoorten nodig hebben. Ja, de winter en het voorjaar waren extreem, maar we zijn ook bijna vergeten hoe de winters en lentes geleidelijk warmer en warmer werden. Dit is belangrijk voor inheemse fruitsoorten omdat deze een bepaalde periode van van “winterslaap” nodig hebben – een fase van rust met daarna een fase van wachten – welke door de winterse kou bepaald wordt, waarna de bloemen ontstaan waaruit later het fruit groeit.

Deze planten hebben een minimum aantal “koude-uren” nodig, waarbij de temperatuur onder 7,2°C blijft, afhankelijk van de soort en de cultivar varieert dit van 300 tot 2000 uur (aardbeien hebben genoeg aan 50-300 uur). De vruchtbomen en andere houtige gewassen die niet genoeg kou krijgen worden daardoor minder productief. De commerciële teelt van zwarte bessen in het Brits koninkrijk kreeg inderdaad te maken met dalende oogsten [1], veroorzaakt door een abnormale bloemzetting door milde winters. Dit is iets wat ook de oogst van de tuin beïnvloedt en bepalend kan zijn voor de cultivars die mensen uitkiezen om te planten. Steeds mildere winters zorgen er ook voor dat ziekten en plagen meer kansen krijgen, wat ook weer van invloed is op de oogst. Daarom kunnen biodiversiteit en het nastreven van een natuurlijk evenwicht in de tuin helpen om zoveel mogelijk opbrengst te krijgen van de fruitdragende planten in de tuin, ongeacht het weer.

Dit gezegd hebbende, niet iedereen had dezelfde ervaring als wij. Terwijl wij omkwamen in de aardbeien, hoorden we van van iedereen in de buurt dat het zo’n waardeloos aardbeienjaar was.

Dit is wel interessant omdat de dichtst bijzijnde buren zelfs aardbijenplanten aan ons project hadden gedoneerd, dus het merendeel van onze planten zijn van de zelfde cultivar die in juni draagt en de planten worden op vergelijkbare manier in verhoogde bedden geteeld. Het verschil is dat wij mulchen met organisch materiaal (stro, hooi), dat er een polycultuur-benadering is met overblijvende uiensoorten en niet te overheersende wilde planten die met hun bloemen bestuivende insecten aantrekken, voor en na de oogst van de aardbeien. De planten werden met urine bemest via daarvoor bestemde buizen, en alleen tijdens de meeste extreem hete weken werd er een paar keer water gegeven. Dus, iets van deze aanpak moet toch verschil gemaakt hebben en Tom, de jam-meester van het project, heeft vele potten aardbeienjam om het te bewijzen.

Of je er nu jam van maakt, of ze in chocolade doopt of puur natuur opeet, aardbeien uit eigen tuin zijn een geweldige bron van betaalbaar biologische fruit. Onderzoek heeft uitgewezen dat in vergelijking met gangbaar geteelde aardbeien die met pesticiden bespoten worden, de biologische aardbeien smakelijker zijn, beter bewaard kunnen worden en gezonder zijn vanwege een hoger gehalte aan nutriënten die als antioxidanten werken. Dit onderzoek keek ook naar de groeiomstandigheden van de plant, en constateerde dat de grond van dit biologische bedrijf gezonder was en meer (diversiteit aan) bacteria en insecten bevatte [2].

Dus het lijkt er op dat het niet zozeer gaat om wat je krijgt, maar hoe je het fruit opkweekt uiteindelijk van belang is. Het is bij bessen het hoge gehalte aan antioxidanten dat ze een anti-kanker effect geeft, en daarom worden bessen zoals goji (China, Azië en delen van Europa), noni (Hawaii, Zuid-oost Azië en de tropen) en acai (Midden- en Zuid-Amerika) over het algemeen als “superfoods” beschouwd, met een bijbehorend prijskaartje. Als je de foodmiles daarbij in overweging neemt, dan zijn deze bessen niet de meest duurzame toevoeging aan onze voeding. Geen nood: een studie in Pharmaceutical Research wees uit dat de bescheiden aardbei, framboos en blauwe bes de zelfde gunstige werking tegen kanker vertonen [3] en het is niet duidelijk of de “exotische” soorten bessen wel effectiever zijn. Dus plant meer kleinfruit, eet meer kleinfruit – op uw BESte gezondheid!

(Vertaling Annemarie)


[1] Crawford, Martin. 2010. Creating a Forest Garden: Working with nature to grow edible crops. Green Books, UK.

[2] ReganoldJP,AndrewsPK,ReeveJR,Carpenter,Boggs L,SchadtCW,etal. 2010 Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems.PLoSONE5(9):e12346.doi:10.1371/journal.pone.0012346

[3] Stoner, Gary ; Wang, Li-Shu ; Seguin, Claire ; Rocha, Claudio ; Stoner, Kristen ; Chiu, Steven ; Kinghorn, A. 2010. Multiple Berry Types Prevent N- nitrosomethylbenzylamine-Induced Esophageal Cancer in Rats Pharmaceutical Research. Vol.27(6), pp.1138-1145.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s